Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2017/18

Kuupäev Päevakord
Koosolek nr 1 11.10.2017 1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine.
Koosolek nr 2 06.12.17 1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine.
Koosolek nr 3 28.02.2018 1. Arvamuse andmine Põlva Vallavolikogu määruse eelnõule.
Koosolek nr 4 04.04.2018 1. Riikliku järelevalve õiendi tutvustamine.
2. Arvamuse andmine kooli põhimääruse kohta.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava kohta.
4. Arvamuse andmine arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta.
5. Arvamuse andmine kooli kodukorra kohta.
Koosolek nr 5 11.06.18 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
Koosolek nr 6 15.06.2018 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
Koosolek nr 7 August 2018 1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. 2017/18 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
3. 2018/19 üldtööplaani kinnitamine.