Järelevalve

Järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
1. septembrist 2017. asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid.
Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuseseiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.
Põlva-, Valga-, Võrumaa ekspert: Kaidi Maask, tel 56876407, Kaidi.Maask@hm.ee