Päevakava

Põlva Kooli päevakava

 ÜLDSÄTTED

 1. Koolikohustus on õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest põhjuseta.
 2. Põlva Koolis on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õppeekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tööplaanile. Õppetunnid toimuvad 2019/2020 õppeaastal kolmes õppehoones järgnevalt: Koolimaja tee 1 1.-4.kl, Lina 21 osa algklasse, Kesk 25 5.-9.kl.
 3. Õppetunnid algavad koolis kell 8.00. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit ning söögivahetund 20 minutit.
 4. Koolis on kõikidel aineõpetajatel määratud oma aine konsultatsiooni (tugiõppe) aeg, mis on avalikustatud Stuudiumis ja kooli kodulehel.
 5. Õpilasele ja lapsevanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud korras (Stuudiumis, kooli veebilehel, lapsevanemate koosolekul) teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.

ÕPPETUNDIDE AJAD JA SÖÖGIVAHETUNNID

Kesk t 25 koolimajas Koolimaja tee 1 koolimajas Lina t 21 koolimajas
1.tund 8.00 – 8.45 1.tund 8.00 – 8.45 1.tund 8.00 – 8.45
2.tund 8.55 – 9.40

5.kl söögivahetund 9.40-10.00
5.kl  3.tund 10.00-10.45

2.tund 8.55 – 9.40 2.tund 8.55 – 9.40
3.tund 9.50 – 10.35 3.tund 9.50 – 10.35 3.tund 9.50 – 10.35
söögivahetund 20 minutit söögivahetund 20 minutit söögivahetund 20 minutit
4.tund 10.55 – 11.40 4.tund 10.55 – 11.40 4.tund 10.55 – 11.40
söögivahetund 20 minutit söögivahetund 20 minutit liikumisvahetund 20 minutit
5.tund 12.00 – 12.45 5.tund 12.00 – 12.45 5.tund 12.00 – 12.45
6.tund 12.55 – 13.40 6.tund 12.55 – 13.40 6.tund 12.55 – 13.40
7.tund 13.45 – 14.30 7.tund 13.50 – 14.35 7.tund 13.45 – 14.30
8.tund 14.35 – 15.20

TUNNIPLAAN

 1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.
 2. Õppetunnid algavad ja lõpevad koolikellaga.
 3. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja õppeainete spetsiifikast.
 4. Tunniplaan on avalikustatud kooli veebilehel ning on koolis välja pandud õpilastele nähtaval kohal.

SIHIPÄRANE TEGEVUS PÄRAST ÕPPETUNDE

 • aineringid
 • huviringid
 • konsultatsioonid
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • klassi-ja kooliüritused

PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ

Koolis töötavad algklasside õpilaste tarvis pikapäevarühmad ( E- N kella 16.00-ni, R kella 15-ni).

Põhikooli III kooliastme jaoks on õpirühm  (Kesk tn 25, N kell 13.40- 15.30 ruumis A-111), kus õpilased saavad aineõpetajate koostatud järeltöid teha (registreerides end eelnevalt aineõpetaja ja õpirühma õpetaja teavitamiseks Stuudiumis järeltööle).

Õpirühma võib saata ka õpilasi oma tegemata kodutöid ja õpetaja poolt määratud muid õppeülesandeid täitma. Õpirühma saab õpilane ka omal soovil minna kodutöid tegema, kui ootab bussi või trenni minekut.

HUVIALARINGID

Huvialaringide töö toimub vastavalt huvitegevuse plaanile. Huvialaringide töökorralduse kohta saab infot kooli kodulehelt.