Päevakava

 1. Koolikohustus on õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest põhjuseta.
 2. Põlva Koolis on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks õppetund. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.
 3. Vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele võib õppeaasta jooksul läbi viia juhendatud distantsõppe ehk e-õppe päevi. 
 4. Õppetunnid algavad kell 8.30. 
 5. Õppetunnid toimuvad vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile. Tunniplaan on avalikustatud kooli veebilehel ning on koolis välja pandud õpilastele nähtaval kohal.
 6. Õppetunni kestus:
  1. Pikk tund: 85 minutit, millest 75 minutit õpetajaga vahetus kontaktis, 10 minutit puhkepausideks (võib olla jagatud osadeks), lisaks 15 minutit iseseisev õpiaeg);
  2. Lühike tund: 40 minutit õpetajaga vahetus kontaktis olles, lisaks 5 minutit iseseisev õpiaeg. 
  3. Õppetunnid vahelduvad vahetundidega. Õpilasele on koolipäevas kaks pikemat vahetundi: üks 20-minutile söögivahetund ja üks 20  minutiline liikumisvahetund.
 7. Õppetunnid toimuvad üldjuhul paaristundidena (pikad tunnid), kuid sõltuvalt aine nädalatundide arvust võib esineda ka üksikuid ainetunde (lühikesed tunnid).
 8. Koolimaja(de) uksed avatakse 7.00. 
 9. Hommikul varem kooli tulnud õpilastele on soovi korral tagatud õpetajate juuresolekul tegevused:
  1. 5.-9. klassidele on Kesk 25 õppehoones kell 8-8.30 avatud õpetaja juuresolekul üks kabinet A-majas ja üks B-majas, Kesk 25 sööklas on võimalik süüa hommikuputru, avatud on kooli raamatukogu ja huvijuhi ruum.
  2. 1.-4. klassi õpilastele on Koolimaja tee 1 õppehoones avatud kell 7.30 – 8.15 pikapäevarühm.
 10. Koolis on kõikidel aineõpetajatel määratud oma aine konsultatsiooni (tugiõppe) aeg, mis on avalikustatud Stuudiumis ja kooli kodulehel. Kokkuleppel võib tugiõppe aeg olla ka hommikul enne tunde kell 8.00-8.30.
 11. Õpilasele ja lapsevanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud korras (Stuudiumis, kooli veebilehel,  lastevanemate koosolekul) teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.

ÕPPETUNDIDE AJAD JA SÖÖGIVAHETUNNID

SIHIPÄRANE TEGEVUS PÄRAST ÕPPETÖÖD

 • aineringid
 • huviringid
 • konsultatsioonid
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • klassi-ja kooliüritused

PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ

Põhikooli I kooliastme õpilaste  jaoks  on pikapäevarühmad (E-R kell 7.30-8.15 – hommikune pikapäevarühm; E-N kell 12-16, R kell 12-15).

Põhikooli II-III kooliastme jaoks on õpirühm  (Kesk tn 25, N kell 13.30- 15.00 ruumis A-215), kus õpilased saavad aineõpetajate koostatud järeltöid teha (registreerides end eelnevalt aineõpetaja ja õpirühma õpetaja teavitamiseks Stuudiumis järeltööle).

HUVIALARINGID

Huvialaringide töö toimub vastavalt huvitegevuse plaanile. Huvialaringide töökorralduse kohta saab infot kooli kodulehelt.