Tugikeskus

Tugikeskuse eesmärk

Hariduslike erivajadusetga (HEV) õpilaste väljaselgitamine, nende arengu toetamine ja sobivate tugimeetmete rakendamine; rakendatud meetmete tõhususe hindamine ning tulemuslikkuse analüüs.
Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate kaasamine ja nõustamine HEV õpilaste õppe küsimustes.

Parima tulemuse tagab KOOSTÖÖ KÕIGI OSAPOOLTE VAHEL.

Tugikeskuse spetsialistide tegevusvaldkonnad

Tugikeskuse juht
HEV õpilaste õppe koordineerimine, õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine.
Karjäärinõustamise koorineerimine.

Sotsiaalpedagoog
Õpilaste koolikohustuse täitmise jälgimine ning eirajatele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine; õpi- ja käitusmisprobleemsete õpilastega tegelemine.
Õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Logopeed
Koos aine- või klassiõpetajatega logopeedilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine; logopeedilise õpiabi tundide läbiviimine.
Õpetajate ja lasevanemate nõustamine logopeediaalases valdkonnas.

Eripedagoog
Koos aine- või klassiõpetajatega eripedagoogilist õpiabi vajavate õpilaste väljaselgitamine; eripedagoogliste õpiabitundide läbiviimine.
Õpetajate ja lasevanemate nõustamine eripedagoogika alases valdkonnas.