Tugikeskus

Jõukohase õppe ja vajaduspõhise toe tagamiseks on oluline koondada ühiseks meeskonnaks erinevad osapooled – õpilane, õpetaja, lapsevanem, tugispetsialistid, kes ühises infoväljas saavad selgitada välja õpilase abivajaduse olemuse ning leida õpilast reaalselt toetavad lahendused.

Tugispetsialisti ülesanne on koostöös õpetajate, lapsevanemate ja teiste (tugi)spetsialistidega toetada õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi.

Tugikeskuse juht (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija) selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ning koostööd õpilase vanematega; hindab koostöös tugispetsialistide, õpetajate ja lapsevanematega õpilase haridusliku toe vajadust arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid; loob vajaduse ilmnemisel võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid; koostöös õpilase, klassijuhataja ja lapsevanematega selgitab välja koolikohustuse täitmist takistavad tegurid; osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi spetsialiste.

Psühholoog hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid; nõustab õpilasi isikliku elu, õppetöö ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel; nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.

Logopeed arendab, taastab või kompenseerib õpilase kommunikatsioonivõimet, arendab õpilase sõnavara, täpsustab hääldust, kujundab hääle omadusi ja kasutusoskusi; õpetab kõnetehnikaid; koostöös õpetajaga kujundab õpilase kirjaliku kõne oskusi; nõustab õpetajat ja lapsevanemat õpilase keele- ja kõnearengu toetamisel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.

Eripedagoog hindab õpilase arengu- ja õpioskuste taset; selgitab välja õpilase arengut mõjutavad ja takistavad tegurid ning toe vajaduse; toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides; analüüsib õpilase arengu dünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust; informeerib ja vajadusel nõustab  õpilase vanemaid  õppetööga toimetuleku toetamise osas; osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus.