Tugikeskus

Eesmärk

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste väljaselgitamine, nende arengu toetamine ja sobivate tugimeetmete rakendamine; rakendatud meetmete tõhususe hindamine ning tulemuslikkuse analüüs.

Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate kaasamine ja nõustamine HEV õpilaste õppe küsimustes.

Parimaks meetodiks on KOOSTÖÖ KÕIGI OSAPOOLTE VAHEL

Spetsialistide tegevusvaldkonnad

Tugikeskuse juht – HEV õpilaste õppe koordineerimine, õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine

Karjäärinõustamise koordineerimine

Sotsiaalpedagoog – õpilaste koolikohustuse täitmise jälgimine ning eirajatele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine; õpi- ja käitumisprobleemsete õpilastega tegelemine

Õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Logopeed – koos aine või klassiõpetajatega logopeedilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine; logopeedilise õpiabi tundide läbiviimine.

Õpetajate ja lapsevanemate nõustamine logopeediaalases valdkonnas.

Eripedagoog – koos aine või klassiõpetajatega eripedagoogilist õpiabi vajavate õpilaste väljaselgitamine; eripedagoogiliste õpiabitundide läbiviimine.

Õpetajate ja lapsevanemate nõustamine eripedagoogika alases valdkonnas.