Andmekaitse

Põlva Kooli  andmekaitsetingimused

Põlva Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest Eesti ja Euroopa Liidu õigusnormidest. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti ehk füüsilise isiku kohta, sh nimi, isikukood, kontaktandmed jms.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Põlva Kooli ülesanne on põhihariduse andmine. Kool töötleb isikuandmeid enda põhiülesande ja sellega kaasuvate ülesannete täitmiseks.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid järgmistel alustel:

  • avaliku ülesande täitmiseks;
  • juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • lepingu täitmiseks;
  • nõusoleku alusel.

Andmete säilitamine ja edastamine

Põlva Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda dokumendid hävitatakse.

Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Põlva Kool on tema kohta kogunud.

Väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel. Põlva Kool keeldub nõuet täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Andmesubjektil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui selgub, et Põlva Kooli valduses olevad andmed ei ole õiged. Kui Põlva Kool ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab andmekaitsespetsialist:
Iive Kõima
Telefon +372 55647445

e-post iive.koima@polvakool.ee

Kui andmesubjekt leiab, et Põlva Kool on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.