Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

Põlva Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord (Kinnitatud 29.02.2016 direktori käskkirjaga nr 2-2/2)

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
5) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee