Eksamid ja tasemetööd

Tasemetööd 2019/20. õppeaastal

Üleriigiliste tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020.

Kooli tasemetööde õppeained ja klassid:

 • 4. klass eesti keel ja matemaatika;
 • 5. klass eesti keel ja matemaatika;
 • 7. klass eesti keel ja matemaatika;
 • 8. klass matemaatika.

Põhikooli lõpueksamid 2019/20. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 Aine  Kuupäev
 eesti keel ja kirjandus (kirjalik)    1. juuni 2020
 matemaatika (kirjalik)    4. juuni 2020
 bioloogia (kirjalik)  10. juuni 2020
 keemia (kirjalik)  10. juuni 2020
 füüsika (kirjalik)  10. juuni 2020
 geograafia (kirjalik)  10. juuni 2020
 ajalugu (kirjalik)  10. juuni 2020
 ühiskonnaõpetus (kirjalik)  10. juuni 2020
 inglise keel võõrkeelena (kirjalik)  10. juuni 2020
 inglise keel võõrkeelena (suuline)  10.-11. juuni 2020
 vene keel võõrkeelena (kirjalik)  10. juuni 2020
 vene keel võõrkeelena (suuline)  10.-11. juuni 2020
 saksa keel võõrkeelena (kirjalik)  10. juuni 2020
 saksa keel võõrkeelena (suuline)  10.-11. juuni 2020

Lõpueksamite valimine

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid.
Lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele üle Eesti ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksameid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.
Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.
Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 1. eesti keel;
 2. matemaatika;
 3. õpilase valikul üks valikeksam.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel, vene keel, saksa keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus.
Kui õpilane on viimase kuue õppeaasta jooksul vahetanud kooli ning sellega on muutunud ka tema õppekeel, siis on õpilasel õigus valida, kas ta sooritab eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Põhikooli kirjalikud lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eksami sooritamiseks antav aeg ning eksami korraldus, sealhulgas eksamiosad, suuliste osade puhul nende algusajad, vaheajad, lubatud abivahendid ja muu taoline, sätestatakse vastava õppeaine ühtse põhikooli lõpueksami läbiviimise juhendis. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis. Eksamitöid hindab lõpueksamikomisjon, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.

Oma eksamitulemusega mittenõustumisel võib põhikoolilõpetaja esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid

Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks “nõrga” või “puuduliku”, siis korduseksam tuleb sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30.juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil.

Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:

1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.