Põlva Koolil on Erasmus+ akrediteering

Põlva Koolil on Erasmus+ akrediteering  01.02.2023 – 31.12.2027

Põlva Kooli akrediteeringu eesmärgid:

Eesmärk 1 Koostöö ja kogukondade võrgustike loomine;

Eesmärk 2 Ainete lõiming ja alternatiivsete õpetamis- ning õppimismeetodite kasutuselevõtt kõigis kooliastmetes lähtudes õpilaste individuaalsusest;

Eesmärk 3 Digi- ja meediapädevuste oskuslikum rakendamine koolis.